Kryetari

Faik Nika – kryetar
Tel: +382 (0)30 411 302,
Fax: +382 (0)30 411 302
e-mail: knsh@t-com.me