Kërkesa e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit

Të nderuar

po ju përcjellim kërkesën nga MAS-i:

Ne vijim te procodurave te kerkuara per njesimin e diplomave dhe per te perfunduar nje simon e tyre ne menyre qe te respektohen afatet e regjistrimeve ne IAL, lutemi qe shtetasit te sjellin prane komisionit ne MAS dokumentacionin perkates jo me vone se data 28 gusht 2014, ora 14:00.
Procedura dorezimit dhe e terheqjes se dokumentacionit do te jete individuale. Dokumenti i njesimit, qe do te dorzohen ne IAL-ne perkatese, do te terhiqet ne MAS ne perfundim te procesit nga duke filluar nga data 4 – 8 shtator 2014,nga ora 9:00- 16:00 prane zyres se pritjes se publikut ne MAS.
Terheqim vemendjen qe dokumentet te jene te plota dhe te pasqyrojne qarte arritjet e matures shteterore ne shtetin perkates.
Aplikantet nga Kosova te kene domosdoshmerisht me vete VERTETIMIN mbi piket e arritura ne Provimin e Matures Shteterore, ku te paqyrohet suksesi i arritur, duke pasquruar piket e kandidatit dhe piket maksimale te provimit.
Ju falenderojme per bashkepunimin

Per komisionin
______________________________
Tatjana Vuçani
Expert
Pre-University Education Department
Ministry of Education and Sport
Rruga e Durrësit Nr 23, AL-1001,Tirana

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *